Att tänka på inför begravningen

Begravningen är en hjälp att bearbeta sorgen

Ibland kan man tro att begravningen ska bli så påfrestande att man vill hålla den inom en mycket liten krets av anhöriga – en begravning i enskildhet. Det gäller kanske särskilt när barn har dött och när någon själv valt att ta sitt liv. Men när allt kommer omkring är det ändå ett stöd att ha vänner omkring sig som man kan dela sorgen med. Det är också viktigt att ge alla, som stod den döde nära, det tillfälle till avsked som begravningen innebär – släkt, vänner, skolkamrater, kollegor, grannar och så vidare. När barn har dött brukar det vara lämpligt att föräldrar och eventuella syskon själva förbereder så mycket som möjligt inför begravningen. Erfarenheterna visar att man på så sätt får hjälp att bearbeta sorgen.

Innan du kontaktar begravningsbyrån

På en begravningsbyrå finns människor som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med. Ju mer du och dina närmaste kan engagera er, desto mer personligt utformad kan begravningen bli. Att delta i förberedelserna är också ett sätt att göra döden verklig. Här under har vi listat några av de viktigaste delarna som vi går igenom tillsammans med familjer inför planeringen av en begravning:

Den dödes önskemål om sin begravning

Om den bortgångne har haft önskemål om hur hans eller hennes begravning ska vara, ska man enligt lag så långt det är möjligt ta hänsyn till dessa. Ibland kan det innebära att tolka andemeningen i önskemålen, för att komma fram till ett arrangemang som både tar hänsyn till den avlidne och de anhöriga. Att en människa önskat sig en anspråkslös begravning, kan vara ett sätt att säga: ”Jag vill inte vara till något besvär.” Om de anhöriga då känner att de vill hedra den döde på ett annat sätt bör de kunna göra det. Om en sådan önskan å andra sidan är ett uttryck för den avlidnes livsstil och personlighet bör man naturligtvis tolka den bokstavligt.

Tillkännagivande av dödsfallet

Dödsannonsen är det vanligaste sättet att tillkännage dödsfallet. Det är bra om du tänker igenom vilka namn som ska vara med, om det ska vara en dikt, psalmvers eller liknande och om det finns en symbol som känns riktig. Sorgbrev och sorgkort är ett utmärkt alternativ eller komplement till dödsannonsen. Flaggning med flaggan på halv stång sker på dödsdagen, eller dagen efter, och på begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen hissas flaggan åter i topp.

Olika ceremonier

Några formella krav på hur en begravning ska vara finns egentligen inte. Du har alltså ganska stora möjligheter att själv påverka utformningen.

 • Begravning enligt Svenska kyrkans ordning innebär att det finns en bestämd ceremoniordning som du kan komplettera med till exempel extra sång och musik samt era önskemål gällande psalmerna (minst två stycken).
 • Begravning enligt annat trossamfunds ordning. I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sina speciella begravningsceremonier som bestäms i samråd med den som kommer hålla i ceremonin.
 • Borgerlig begravning betyder att ceremonin är helt fri till sin form. Det innebär att du har full frihet när det gäller val av musik och sång, vad som ska sägas, vem som ska vara begravningsförrättare med mera. Flera av oss som arbetar på begravningsbyrån är också borgerliga officianter, så tveka inte att prata med oss om du har specifika frågor om en borgerlig begravning.

Präst eller annan officiant

Officianten eller begravningsförrättaren är ofta en präst från den avlidnes församling. Men även präster från andra församlingar eller frikyrkosamfund kan tjänstgöra. Vid borgerlig begravning kan en god vän eller släkting vara officiant, upplägget är fritt men oftast anlitas en borgerlig officiant genom begravningsbyrån.

Var kan begravningen äga rum?

Begravningsceremonin kan hållas nästan var som helst men vanligast är att den sker i en kyrka, ett kapell, en församlingslokal, direkt vid graven eller i hemmet. Också i det här avseendet finns det ofta alternativ till traditioner eller gängse rutiner. Finns det en favoritplats som ni önskar hålla begravning på, tveka inte att berätta om den för oss.

Jordbegravning eller kremationsbegravning

Valet mellan jordbegravning och kremationsbegravning påverkar både de fortsatta förberedelserna och tidpunkten för begravningen.

 • Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts. Antingen som avslut på begravningsceremonin, eller separat från ceremonin om ni hellre önskar det.
 • Kremationsbegravning innebär att kistan med den avlidne kremeras och att askan därefter gravsätts. Det finns olika sätt att gravsätta aska, exempelvis i en urna i en urngrav, genom spridning i vatten/ på land eller genom gravsättning i minneslund/ askgravplats/ askgravlund. Fråga oss om du är osäker på hur ni önskar göra.

Kistor och urnor

Kistor och urnor finns i många olika utföranden. Man kan också välja hur den avlidne ska vara klädd i kistan, antingen i sina egna kläder eller i den långa, vita skjorta som hör till svepningen, en så kallad svepdräkt. Kanske vill man också lägga med något i kistan, till exempel en barnteckning, ett fotografi eller annan minnessak, det går naturligtvis jättebra, ta då gärna med er eventuella kläder eller minnessaker till oss vid mötet.

Valet av gravplats

Valet av jordbegravning eller kremationsbegravning påverkar i sin tur valet av gravplats. När det finns en gravplats måste gravrättsinnehavaren för graven godkänna den kommande gravsättningen (om det inte är den avlidne själv som är gravrättsinnehavare- då krävs inget godkännande från den efterlevande familjen).

Det är inte ovanligt att vi upptäcker att den som är registrerad gravrättsinnehavare till graven redan är gravsatt i den och då kan en så kallad ”försäkran” skrivas under av familjen i gravrättsinnehavarens ställe. Familjen går då in med en försäkran om att ingen i familjen motsätter sig gravsättningen.

Vi på begravningsbyrån hjälper hjälper er självklart att komma i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen om ett övertagande av gravrätten skulle vara aktuellt.

Gravsättning av kista

 • Jordgrav, för en eller flera kistor.
 • Gravkammare, för en eller flera kistor.

Gravsättning av urna/ aska

 • Urngrav, för en eller flera urnor. Det finns också nästan alltid plats för urnor i gamla familjegravar, även om dessa ursprungligen är avsedda för kistor.
 • Urna i urnkammare och kolumbarium, speciella gravrum för urnor.
 • Strö askan över vatten eller naturmark (efter tillstånd av Länsstyrelsen).
 • Gräva ner/strö ut askan i minneslund.

Minneslunden är i motsats till andra alternativ, en anonym gemensam gravplats. Platsen där askan gravsätts markeras inte. I minneslundar finns det i stället en gemensam plats där man kan lägga blommor och tända ljus. Det är viktigt att tänka igenom vad detta innebär. Det kan betyda mer än man kanske tror att det finns en grav att gå till, både för anhöriga och för kommande generationer. Många väljer minneslund för att de vill ha en skötselfri grav, men minneslund är inte den enda skötselfria gravformen, vissa begravningsplatser erbjuder alternativ som askgravplats/ askgravlund som är ett mellanting mellan urngrav och minneslund.

Är ni osäkra på hur ni önskar göra med gravsättningen så kom ihåg att efter kremationen kan man vänta upp till ett år innan man bestämmer sig för hur askan ska gravsättas.

Skötselfria gravar

Kolumbarium, minneslund och vissa gravkammare, är skötselfria gravformer. Om man väljer att lägga igen en jordgrav med gräs sköts den som regel också av kyrkogårdsförvaltningen utan kostnad. Skötseln av en familjegrav, som redan ses till av en anhörig, påverkas naturligtvis inte om man gravsätter ytterligare en kista eller urna i den. Önskas gravskötsel av graven kontaktar ni kyrkogårdsförvaltningen om detta för att höra om de olika alternativen de erbjuder.

Minnesstunden

För många blir minnesstunden en viktig del av begravningen. Då kanske spänningen har släppt lite och man får tillfälle att vara bland sina närmaste i ett lugnare sammanhang. Minnesstunden kan antingen ordnas i hemmet, i en hyrd serveringslokal eller i församlingshemmet. Allt runtomkring minnesstunden kan vi begravningsbyrån hjälpa till med om ni önskar det.

Sorgklädsel

Hur man klär sig i samband med ett dödsfall och på begravningar beror på dels på vad familjen uttrycker i en eventuell annons, dels om hur du som person känner dig mest bekväm.

Enligt gammal kutym, om det är aktuellt med kostym och slips så bär männen i den närmaste familjen vit slips, de andra gästerna bär svart slips.

Rent allmänt kan man säga att vill du visa din sorg genom klädseln, gör det. Så om inget annat anges i annonsen så är vår rekommendation en dämpad klädsel, så kommer du känna dig mest bekväm i sammanhanget.